+7 (383) 291-90-86
+7 (913) 915-90-86

Язык: Русский Казахский

Жолдар құрылысы

«СібірТемірЖолы» сауданыкешендітеміржолқұрылысынұйымдастырубойыншажұмыстарменсәттілікпенсәйкестендіребіледі. Бұл сала жолдың жоғарғы құрылысының материалдарын нарыққа шығару жұмысына барынша күш-жігер салуды талап етеді. Мұнда кәсіби мамандардың біліктілігі керек, қажетті ауыр техниканың болуы қажет, сәттілік пен жүзеге асырылатын және мақұлданған жобалар болуы керек. Осының нәтижесінде жұмыс барысында тиісті серіктестер де керек. Теміржолмен жұмысты ұйымдастыра отырып, серіктестіктер арасындағы сенімділік пен бедел болғанда ғана барлық аталған факторлар қажетті бола түседі.


Кірісжолдары мен теміржолдарқұрылысы
           
№ р/с Жұмыс түрлері Өлшем бірлігі Құны, мың. сом. 
Жұмысы ЖЖҚМ Барлығы
1 Жаңаматериалдартөсеуарқылытеміржолдарыныңқұрылысы
  Ағаш шпалы 1 км 2 000 000,00  12 000 000,00  14 000 000,00 
  Темір бетон шпалы 2 200 000,00  13 800 000,00  16 000 000,00 

1

Ескі пайдалы материалдарды төсеу арқылы темір жолдарының құрылысы
  Ағашшпалы 1 км 2 000 000,00  7 000 000,00  9 000 000,00 
  Темірбетоншпалы 2 200 000,00  8 500 000,00  10 700 000,00 
           

1

Жаңаданжолбұрушыаударымдарынтөсеу, айырбастау
  Жаңа ағаш діңгек 1 км 280 000,00  800 000,00  1 080 000,00 
  Темір бетонды діңгек 300 000,00  900 000,00  1 200 000,00 

1

Ескіпайдағаасатынжолбұрушыаударымдарынтөсеу, айырбастау
  Жаңаағашдіңгек 1 км 280 000,00  650 000,00  930 000,00 
  Ескі пайдаға асатын ағаш діңгек 280 000,00  500 000,00  780 000,00 
           
Кірісжолдарыментеміржолдарынжөндеу
           
№ р/с Жұмыс түрлері Өлшем бірлігі Құны, мың. сом. 
Жұмысы ЖЖҚМ Барлығы
ЖЖҚ жаңа материалдарын төсеу арқылы жолды көтерудің жөндеу жұмыстары
Рельстік-шпалды торлардың негізінің тегістігі мен тығыздығын қалпына келтіру үшін тағайындалады және осы жөндеу жұмыстарына кіретіндер: профильді түзету орындарында көтеру арқылы шпалды тұтасымен ұлтандау, балласты біртіндеп айырбастау (жолдың 1 км 100 м3 дейін), пайдаға аспайтын шпалды айырбастау (жолдың 1 км 200 данаға дейін), пайдаға аспайтын бекіткіштерді айырбастау, қисықтарды түзету, су құбырларын тазалау
  Ағашшпалы 1 км 400 000,00  500 000,00  900 000,00 
Темірбетоншпалы 600 000,00  600 000,00  1 200 000,00 
ЖЖҚ жаңа материалдарын пайдалану арқылы жолға жүргізілетін орташа жөндеулер
Шпальды шаруашылықпен балласт қабаттарын сауықтыру немесе күшейтуді талап ететін теміржол тораптарына тағайындалады. Мұндай жөндеуге балласты айырбастау кіреді (жолдың 1 км  500 м3 дейін), пайдаға аспайтын темірбетон және ағашшпалдарын айырбастау (жолдың 1 км 1200 данағадейін), барлық бойлай жолдарды түзету, өткелдерді жөндеу, айналым қисығы мен өтпелі қисықтың жобасы бойынша түзетулер.
  Ағашшпалы 1 км 800 000,00  900 000,00  1 700 000,00 
Темірбетоншпалы 900 000,00  1 000 000,00  1 900 000,00 
ЖЖҚ жаңа материалдарын төсеу арқылы жолдың күрделі жөндеу жұмыстары
Жалпы жолды күшейту немесе жолдың негізгі элементтерін жаңарту үшін теміржолдың тораптарына тағайындалады және бұл жұмыс түріне рельсті ескі бір-ақ пайдаға асатын немесе жаңасына тұтасымен айырбастау (тозудың рұқсат етілген шамалары бойынша), шпалды ескібірақпайдағаасатыннемесе жаңасына тұтасымен айырбастау, балластық қабатты айырбастау (жолдың 1 км 1000 м3 дейін), тұтасымен шпалды шегелеу, жердің кенем матасын сауықтыру.
  Ағашшпалы 1 км 2 200 000,00  12 000 000,00  14 200 000,00 
Темірбетоншпалы 2 500 000,00 13 800 000,00 16 300 000,00 
ЖЖҚескібірақпайдағаасатынматериалдарынтөсеуарқылыжолдың күрделі жөндеу жұмыстары
  Ағашшпалы 1 км 2 200 000,00 7 000 000,00 9 200 000,00
           
           
Кірісжолдарыментеміржолдарыныңағымдағықұрылысы
           
№ р/с Қызмет түрлері Өлшем бірлігі Құны, ай,сом.
      Жұмысы ЖЖҚМ Барлығы

1

Рельстер кезіндегі теміржол тораптарының ағымдағы мазмұны 1 кмжол      
  Р-50   17 400 2 640 20 040
  Р-65   15 000 2 640 17 640

2

Жол бұрушы аударымының ағымдағы мазмұны        
  Р-50   6 840 2 520 9 360
  Р-65   5 880 2 520 8 400

3

Өткелдердің ағымдағы мазмұны   3 840 1 200 5040
           
Жекелеген жол жұмыстарының құны
           
№ р/с Жұмыс түрлері Өлшем бірлігі Құны, мың. сом.
      Жұмысы ЖЖҚМ Барлығы
1 Ескі бір-ақ пайдаға асатын ағашшпалын жеке айырбастау 1 шпала  600 450 1050
2 Ағашшпалын жеке айырбастау
жаңа II тип
1 шпала  600 680 1280
3 Жаңа жол бұрушы діңгекті жекеайырбастау 1 брус 720 1400 2120
4 Жаңа көпірдіңгекті жекеайырбастау 1 брус 720 700 1420